ഇസ്ലാം സംഗ്രഹം മാര്‍ഗ്ഗം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്‍റെ നിയമ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നാം മനസ്സിലേക്കേണ്ട മന്ഹജും രീതിയും എന്തായിരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം