ഇസ്ലാം പ്രകൃതി മതം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിക്കും പ്രകൃതിക്കും എതിരാകാത്ത മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ഹളണ്ടിയന് ഭാഷയിലുള്ള ഈലേഖനം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം