പരലോക ചിന്ത

വിേശഷണം

പരലോക ചിന്ത:-ഐഹിക ജീവിതത്തിന്‍റെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുകയും പരലോകത്തിനായി സമ്പാദിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം