നബി(സ്വ)യുടെ വിരക്തിയും ആരാധനകളും

വിേശഷണം

നബി(സ്വ)യുടെ വിരക്തിയും ആരാധനകളും:- നബി(സ്വ)യുടെ ഇഹലോകത്തോടുള്ള വിരക്തിയും പരലോകത്തോടുള്ള ആഗ്രഹവും ആരാധനകളിലുള്ള അമിത താല്‍പര്യവും വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം