വിശ്വാസികള്‍ ചിലവഴിക്കുന്ന രീതി

വിേശഷണം

സൂറത്തുല്‍ ഫുര്‍’ഖാനില്‍ വിവരിച്ച പരമ കാരുണ്യവാന്‍റെ അടിമകള്‍ സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കുന്ന രീതിയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം