പെരുന്നാള്‍ ദിവസങ്ങളിലെ ദിക്’റുകള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനിലുന്‍ സുന്നത്തിലും വന്ന പെരുന്നാള്‍ ദിവസങ്ങളിലെ ദിക്’റുകള്‍ വിവരിക്കുന്ന നവവിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download

പ്രസാധകർ:

www.dinulislam.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം