സകാത്തുല്‍ ഫിത്വര്‍

വിേശഷണം

സകാത്തുല്‍ ഫിത്വറിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യോത്തര രൂപത്തിലുള്ള പ്രബന്ധം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം