നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇരുതല മൂര്‍ച്ചയുള്ള നാവെന്ന അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചും അതില്‍ നിന്ന് രക്ഷ്പ്പെടാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം