അമേരിക്കക്കാരിയായ ഷരീഫ കാര്‍ലോവിന്‍റെ ഇസ്ലാം മതാശ്ലേഷ കഥ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമാകുന്ന ബന്ധനത്തില്‍ കഴിയുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അമേരിക്കക്കാരിയായ ഷരീഫ കാര്‍ ലോ വിന്‍റെ ഇസ്ലാം മതാശ്ലേഷ കഥ

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം