ആരാധന

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ അര്‍ത്ഥവും മനുഷ്യസൃഷ്ടിപ്പിന്‍റെ ലക്’ഷ്യവും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം