ശിര്‍ക്ക്

വിേശഷണം

ശിര്‍ക്കിനെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ സംക്ഷിപത വിവരണത്തില്‍ നിന്നുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളാണിവ.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം