അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഉല്‍കൃഷ്ഠ നാമങ്ങളുടെ വിവരണം

വിേശഷണം

ഈമാനിന്‍റെ അടയാളങ്ങളായി മനുഷ്യനില്‍ പ്രകടമാകുന്ന ചില സ്വഭാവങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം