അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

വിശ്വാസവും അതിന്‍റെ നാല് ഘടകങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം