പുനരുത്ഥാനവും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടലും

വിേശഷണം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍പെട്ട അന്ത്യദിനത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം