ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍-മലക്കുകളിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

മലക്കുകളുടെ എണ്‍നം, ശ്രേഷ്ഠതകള്‍,ധര്‍മ്മങ്ങള്‍ മുതലായവ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം