ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍-കിത്താബുകളിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഖുര്‍ആനിനെയും മറ്റു പ്രവാചകന്‍മാര്‍ക്ക് നല്‍കിയ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം