ദിക്’റുകളുടെ പ്രാധാന്യം

വിേശഷണം

ദിക്’റുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഖുര്‍’ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം