ദൈവമാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചിലവഴിക്കല്‍

വിേശഷണം

ദൈവമാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ചിലവഴിക്കുന്നതിന്‍റെ പുണ്യവും ഉപകാരങ്ങളും പ്രസ്തുത കാര്യത്തില്‍ സ്വഹാബികള്‍ കാണിച്ച താല്പര്യവും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം