ഖുര്‍ആനിനോടുള്ള മുസ്ലീകളുടെ കടമകള്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനില്‍ വിശ്വസിക്കുക, പാരായണം ചെയ്യുക, ചിന്തിക്കുക, അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക അതിന്‍റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കടമകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം