വിജയ പരാജയങ്ങളുടെ ദിവസം

വിേശഷണം

ഇഹലോക ജീവിതത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം യഥാര്‍ത്ഥ ജയപരാജയങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുന്ന പരലോകത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം