സത്യാന്വേഷകര്‍ക്ക്

വിേശഷണം

ഈസാനബി ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എതിരായി ബൈബിളില്‍ തന്നെയുള്ള തെളിവുകള്‍ നിരത്തുന്നു.പ്രസ്തുത വിഷയവുമായുള്ള ഖുര്‍’ആനികവശം പരിശോധിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം