അല്ലാഹു ആദരിച്ച മനുഷ്യര്

വിേശഷണം

കുര്ദി ഭാഷയില് അല്ലാഹു ആദരിച്ച മനുഷ്യര്ക്ക് അവന് നല്കിയ അനുഗ്രഹങ്ങള് വിവരിക്കുന്നു,

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം