വിവാഹവും യുവാക്കളും

വിേശഷണം

വിവാഹവും യുവാക്കളുമെന്ന വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രബന്ധം.വിവാഹത്തോടുള്ള യുവാക്കളോടുള്ള എതിര്‍പ്പും പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം