ഐഗോറിയന്‍ മുസ്ലീം സഹോദരിക്ക്

വിേശഷണം

ഐഗോറിയയിലെ സ്ത്രീകള്‍ക്കിടയില്‍ കാണുന്ന ചില തെറ്റുകളും അവ്ക്ക് ഖുര്‍;ആനില്‍ നിന്നും സുന്നത്തില്‍ നിന്നുമുള്ള വിധികളും.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം