കാഹളത്തിലെ ഊത്ത്

വിേശഷണം

അന്ത്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന കാഹളത്തിലെ ഊത്തുകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നുള്ളതാണ് പ്രസ്തുത വിവരണം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം