പുനരുത്ഥാനവും ഒരുമിച്ചുകൂട്ടലും

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നെടുത്ത പ്രസ്തുത പ്രബന്ധങ്ങളിലൂടെ പരലോകത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍ തെളിവുകള്‍ സഹിതം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം