ഹൗള്

വിേശഷണം

നബി(സ്വ)ക്ക് പരലോകത്ത് വെച്ച് നല്‍കപ്പെടുന്ന വെള്ളതടാകമായ ഹൗളിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയിലെ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം