സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ വിശേഷണങ്ങള്‍

വിേശഷണം

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തെയും അവിടെ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്ന ശൈഖ് മുഹമ്മദ്’ഇബ്’നു ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയിലെ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം