ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍-വിധിയിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വിധിയിലുള്ള വിശ്വാസം എന്താണെന്നും അവ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന നാലുകാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത വിവരണം ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയിലെ പ്രബന്ധത്തിനുള്ള പരിഭാഷയാണ്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം