വിശുദ്ധഖുര്‍ആനിന്‍റെ സ്ഥാനവും അത് പഠിക്കലും പ്രവര്‍ത്തിക്കലും-രണ്ട്

വിേശഷണം

വിശുദ്ധഖുര്‍ആനിന്‍റെ സ്ഥാനം, ശ്രേഷ്ഠത പഠനം അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം