ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചിന്‍റെ രാത്രിയിലെ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

വിേശഷണം

ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചിന്‍റെ രാത്രിയിലെ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍:- പ്രസ്തുത സംഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്‍മാരുടെ നിലപാടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം