ശഅബാനിലെ ബിദ്’അത്തുകള്‍

വിേശഷണം

ബിദ്’അത്തുകളുടെ അപകടങ്ങളും ശഅബാന്‍ പകുതിയിലെ രാത്രിയില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ബിദ്’അത്തുകളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം