അല്ലാഹുവിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ ആത്മാര്‍ത്ഥത

വിേശഷണം

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കാനുള്ള നിബന്ധനകളായ ആത്മാര്‍ത്ഥത,ശരിയയപ്രവര്‍ത്തനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം