ശഅബാന്‍-റമദാനിന്‍റെ കവാടം

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ശ’അബാനിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും അതില്‍ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളും പ്രസ്തുത മാസത്തിലായി ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപിച്ച ബിദ്’അത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം