ദൈവപ്രീതിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗം

രചയിതാവ് : ഇ ഖാര്‍ലോഖി

പരിശോധന: എന്‍. തമകീനി

വിേശഷണം

ദൈവപ്രീതിക്കു വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ത്യാഗങ്ങള്‍ക്ക് പകരമായി അല്ലാഹു അവന്‍റെ തിന്‍മകള്‍ നന്‍മയാക്കി മാറ്റുകയും ഇഹപരജീവിതത്തില്‍ സൗഭാഗ്യം നല്‍കുകയും ചെയ്യും.

Download

പ്രസാധകർ:

പരിഭാഷാ കേന്ദ്രം-അംഗോറിയ

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം