നബി(സ്വ)യുടെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം

വിേശഷണം

നബി(സ്വ)യുടെ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപം ശരിയായ രൂപത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം