ഇസ്ലാമില്‍ ബുദ്ധിയുടെ സ്ഥാനം

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനും സുന്നത്തും മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് മനുഷ്യരുടെ നൈസര്‍ഗ്ഗിക ബുദ്ധിയുടെ സ്ഥാനം വിവരിക്കുന്നു.

ഇസ്ലാമില്‍ ബുദ്ധിയുടെ സ്ഥാനം

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം