നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ശിക്ഷ

രചയിതാവ് : ഇ. ഖാരാഖാഷ്

പരിശോധന: എന്‍. തമകീനി

വിേശഷണം

നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ ശിക്ഷകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം