വിചാരണ

വിേശഷണം

അന്ത്യനാളില്‍ അല്ലാഹുവിന്‍റെ മുമ്പില്‍ കര്‍മ്മങ്ങള്‍ വിചാരണ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങിനെയാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം