ആരെങ്കിലും മറ്റൊരു സമുദായത്തോട് സാദൃശ്യം കാണിച്ചാല്‍ അവന്‍ അവരില്‍ പെട്ടവനാണ്

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം