പിതാവിന്‍റെ വിഗ്രഹങ്ങള്‍ തകര്‍ത്ത ബാലന്‍

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം