അമുസ്ലിംകളോടുള്ള കാരുണ്യം

വിേശഷണം

അമുസ്ലിംകളോടുള്ള കാരുണ്യം
കൊറിയന് ഭാഷയില് ഒരു മുസ്ലിം അമുസ്ലിംകളോട് എങ്ങിനെയാണ് വര്ത്തിക്കേണ്ടതെന്ന വിശുദ്ധ ഖുര്ആനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് വിവരിക്കുന്നു, ഇസ്ലാമിനെതിരിലുള്ള വിമര്ശകര് ധാരാളമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തില് ഇതുപോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രസക്തി വളരെ പ്രധാനമാണ്,

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം