ബറാത്ത് രാവ് ആഘോഷം

വിേശഷണം

ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചിന് മുസ്ലീംകള്‍ പ്രത്യേകത കല്‍പ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതില്‍ നടക്കുന്ന ബിദ്’അത്തുകളെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം