ദീനില്‍ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങള്‍

വിേശഷണം

ദീനില്‍ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളായ മതം,ശരീരം,സന്താനങ്ങള്‍, സമ്പത്ത്, ബുദ്ധി എന്നിവയുടെ വിവരണം

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം