നോമ്പുകാര്‍ക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന പിഴവുകള്‍

വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസത്തില്‍ നോമ്പുകാര്‍ക്ക് സാധാരണയായി സംഭവിക്കാവുന്ന പിഴവുകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം