പാപം ഇരട്ടിക്കാന്‍

വിേശഷണം

പ്രവാചകനെ പരിഹസിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധികള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം