ശഅബാന്‍ മാസം

വിേശഷണം

ശഅബാന്‍ മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രസ്തുത മാസത്തിലെ നോമ്പിനെ കുറിച്ചും ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപിച്ച ബിദ്അത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം