സകാത്തിന്‍റെയും സ്വദഖയുടേയും ശ്രേഷ്ഠത

വിേശഷണം

സകാത്തിന്‍റെയും സ്വദഖയുടേയും ശ്രേഷ്ഠതയും അത് പാപമോചനത്തിനും ,അന്ത്യനാളില്‍ തണല്‍ ലെഭിക്കുവാനും കാരണമാകുമെന്നും വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം