ആരാധന-ആശയവും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും

വിേശഷണം

ആരാധനയുടെ അര്‍ത്ഥവും ജിന്നുകളെയും മനുഷ്യരെയും പടച്ചതിന്‍റെ ലക്’ഷ്യവും വിവരിക്കുന്നു.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം