മാസപിറവി കാണലും സംശയമുള്ള ദിവസം നോമ്പെടുക്കലും

വിേശഷണം

മാസപിറവി കാണലും സംശയമുള്ള ദിവസം നോമ്പെടുക്കലും:- പ്രസ്തുത വിഷയങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം